Historia

De första byggnaderna på Söderskär var fiskestugor, som många av traktens yrkesfiskare använde ända in på 1900-talets början. I mitten av 1800-talet grundades en lotsstation på det intilliggande Kokkomaa skär. Där byggdes en liten lotsstuga, som lotsarna bodde i under sina arbetspass. Fyren byggdes under det ryska väldet, då östhandeln och den allt livligare sjötrafiken krävde en ny fyr till yttre skärgården. Söderskärs fyr byggdes på ön Mattlandet, invid öppna havet, där lysvidden uppgick till 15 sjömil (ungefär 27 km). Albert Edelfelt (d.ä.) gjorde de preliminära ritningarna till fyren och Ernst Lohrmann stod för de slutliga planerna.

30_liku-sode.gif

Fyren blev färdig år 1862. Till en början var det tänkt att fyrtornet skulle ha gjorts av gråsten, men det fanns inte tillräckligt. Den sten man hade räckte till åtta meter och resten måste byggas av tegel. Medan fyren byggdes behövde arbetarna ett ställe att bo på och samtidigt som fyren blev också fyrvaktarnas röda stuga samt jordkällaren färdiga. Fyrvaktarna och fyrmästaren bodde tillsammans med sina familjer på ön året om, och fyrmästarna såg till att arbetet utfördes och undervisade också vaktarnas barn. Bastun blev färdig 1876 och fyrmästarens stuga 1920.

sadevesikaivo.gif

Kort efter att fyren blivit färdig upptäckte man allvarliga brister i den: den vajade någon tum i hård vind, den lutade och saggade ihop i mitten. Åren 1914-1917 förstärkte man den med en "järnkorsett", bestående av järnskenor, järnband och betong. Förstärkningen av fyren skedde under tidsperioden 1912-1917, då Finlands lotsväsen var förryskat och Söderskärs fyr hade fått rysk personal. Under de här fem åren gjordes stora förändringar. Lotsstugan flyttades från Kokkomaa skär till det intilliggande Bastulandet, som ligger mera skyddat. Intill fyrbyggnaden restes ett nytt boningshus, Ryssvillan, som revs på 1960-talet. Från ön drogs också en direkt telefonförbindelse som löpte under Sveaborg, med den styrde man lotsväsendet.

juhannusjuhlat-1930.gif

Senare, under fortsättningskriget, var telefonförbindelsen av avgörande betydelse, för på fyrön fanns då en liten luftvärnsenhet samt telegraf- och telefoncentral. Från det höga fyrtornet kunde man bevaka luftrummet, och då fiendeplanen närmade sig kunde man med hjälp av telefonförbindelserna snabbt ge flyglarm till fastlandet. Två lottor arbetade i telefoncentralen, som fanns i fyrens andra våning. Under fortsättningskriget bodde några lottor samt tiotals soldater på ön. Då flyglarmet gick var soldaterna beredda att försvara ön med kanoner och maskingevär. Men ön anfölls inte en enda gång under kriget. Fyren var släckt under kriget, men fyrvaktaren och några lotsar fanns ändå på plats.

majakka-vuonna-1912.gif

Efter kriget fortsatte de anställdas arbeten på samma sätt ända till år 1957, då fyrens verksamhet automatiserades och fyrpersonalens tjänster avvecklades. Fyra år senare upphörde också lotsstationens verksamhet. I de obebodda byggnaderna grundades efter det här en viltforskningsstation underställd miljöministeriet. Denna verksamhet upphörde 2007. Fyren fick tjäna som tillflyktsort för sjöfarare fram till år 1989, då fyren slutligen släcktes. Farlederna på Finska viken hade utvecklats och förändrats och man ansåg att Söderskärs fyr inte längre hade nautisk betydelse. Fyren har varit i privat ägo sedan 2003.

vieraita-majakan-ovella.gif